Žmogiškųjų išteklių valdymo ypatybės Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijose


Santrauka. Summary. Santrumpų sąrašas. Įvadas. Žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje tendencijos ir iššūkiai. Vietos savivalda. Vietos savivaldos užduočių išskirtinumas. Europos šalių valstybės tarnautojų statusas vietos savivaldos lygmenyje. Lietuvos respublikos valstybės tarnybos valdymo elementai. Valstybės tarnautojai savivaldybių institucijose ir įstaigose. Priėmimas. Vertinimas. Karjera. Darbo užmokestis. Atleidimas. Žmogiškųjų išteklių valdymo ypatybių Lietuvos respublikos savivaldybių administracijose analizė. Tyrimo metodologija. Valstybės tarnybos valdymo problematika Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijose. Valstybės tarnybos išskirtinumas Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijose. Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijose. Išvados. Rekomendacijos. Literatūros ir šaltinių sąrašas. Priedai.


ES šalyse vietos savivaldos lygmenyje vykstant pokyčiams yra susiduriama su klausimais, kokį statusą turintys darbuotojai perleistas funkcijas vykdys, ir ar vietos savivaldos lygmens ŽIV turi būti decentralizuotas. Šie klausimai paskatino pasirinkti valstybės tarnautojų ŽIV LR savivaldybių administracijose kaip tyrimo objektą. Darbo tikslas - ištirti vietos savivaldos lygmens ŽIV specifiką LR savivaldybių administracijose. Darbą sudaro keturios dalys. Pirmoje dalyje nagrinėjami ŽIV valstybės tarnyboje iššūkiai ir tendencijos. Antroje dalyje pristatomas vietos savivaldos užduočių išskirtinumas ir apžvelgiamas pasirinktų Europos šalių: Vokietijos, Danijos ir JK, valstybės tarnautojų statusas vietos savivaldos lygmenyje. Trečioje dalyje tiriami ir lyginami LR valstybės tarnautojų ŽIV elementai vietos savivaldos ir centriniu lygmeniu. Ketvirtoje dalyje analizuojami kokybinio tyrimo duomenys siekiant nustatyti, ar valstybės tarnyba vietos savivaldos lygmenyje pasižymi specifiškumu ir ar šiam lygmeniui aktualus ŽIV decentralizavimas. Vykdant tyrimą buvo pasitelktas kokybinis pusiau struktūruoto interviu metodas ir apklausti 8 asmenys: 4 darbuotojai iš Panevėžio miesto ir rajono savivaldybių administracijų, o kiti 4 asmenys pasirinkti tikslinės atrankos metodu.

Lietuvoje 23% valstybės tarnautojų dirba savivaldybių įstaigose ir institucijose. Nors šioje šalyje egzistuoja centralizuotas ŽIV, visgi išanalizavus vietos savivaldos ir centriniu lygmeniu valstybės tarnautojų priėmimą, vertinimą, karjerą, darbo užmokestį ir atleidimą, galima teigti, jog nepaisant vieningo reglamentavimo pats ŽIV įgyvendinimas liudija vietos savivaldos lygmens specifiką. Taip pat, išanalizavus kokybinio tyrimo duomenis buvo nustatyta, jog šiame lygmenyje susiduriama su specifinėmis valstybės tarnybos valdymo problemomis: administracijose dirbančių darbuotojų skaičius nėra proporcingas gyventojų skaičiui, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybės asmenims yra priskirtos sąlyginai, žemas kaitumo lygis, kurį sąlygoja žemesnis darbo užmokestis ir prastenės karjeros galimybės, kompetencijos lygio silpnėjimas, pareigybių kategorijų neatitikimas vienodiems kvalifikacijos reikalavimams bei didesnis nepotizmo ir kronizmo lygis. Be to, kokybinis tyrimas atskleidė, jog nepaisant šio lygmens užduočių specifiškumo: vietos savivaldos lygmens vykdoma politika yra daug arčiau vietos gyventojų ir tiesiogiai paveikia juos, visgi valstybės tarnybos valdymo nereikėtų perleisti pačioms savivaldybėms. Remiantis kokybinio tyrimo duomenimis, centralizuotas valstybės tarnybos valdymas atitinka savivaldybių specifiką, o decentralizuotas ŽIV sukeltų sumaištį ir nevienodumą tarp savivaldybių bei reikėtų perkvalifikuoti personalo skyrių specialistus.

During changes in the level of local government of European Union countries are confronted with questions of what the status of employment should have employees to carry out transferred functions and whether human resource management (HRM) at the level of local government should be decentralized. These issues prompted to select HRM of civil servants in municipalities’ administrations of the Republic of Lithuania as the subject of research. The aim of the work is to explore the particularity of HRM at the level of local government in municipalities’ administrations. The work is composed of four parts. The first part analyzes challenges and trends of HRM in civil service. The second part presents specific tasks of local government and views the status of a civil servant at the level of local government of chosen European countries: Germany, Denmark and United Kingdom. The third part analyzes and compares elements of HRM of civil servants at the level of local and central government. The fourth part analyzes data of a qualitative research with a view to establish whether civil service has specificity at the level of local government and decentralization of HRM is relevant at this level. Qualitative semi-structured interview method was used while conducting the research and 8 people were interviewed: 4 employees from administrations of Panevėžys city and district municipalities.

  • Viešasis administravimas Bakalauro darbas
  • Microsoft Word 268 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 104 puslapiai (35832 žodžiai)
  • Universitetas
  • Erdvilė
  • Žmogiškųjų išteklių valdymo ypatybės Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijose
    10 - 3 balsai (-ų)
Žmogiškųjų išteklių valdymo ypatybės Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijose. (2016 m. Balandžio 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/zmogiskuju-istekliu-valdymo-ypatybes-lietuvos-respublikos-savivaldybiu-administracijose.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 12:00
×