Prokuroras


Įvadas. Prokuroras, kas tai? Ikiteisminio tyrimo kontrolė. Vyriausiojo prokuroro (jo pavaduotojo) teisės ir pareigos. Prokuroro teisės ir pareigos. Lietuvos prokurorų etikos kodeksas. Prokurorų etikos principai ir reikalavimai. Poelgiai suderinti su etikos kodeksu. Poveikio priemonių taikymas. Baigiamosios nuostatos. Generalinė prokuratūra. Apygardos prokuratūra. Prokuratūros skyriaus teisės. Prokuratūros skyriaus darbo organizavimas. Skyriaus struktūra ir veiklos organizavimo principai. Skyriaus kompetencija ir funkcijos. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, teisės ir pareigos. Apygardos prokuratūros struktūrinio padalinio (jo skyriaus) prokuroro padėjėjo pareigybės aprašymas. Pasiūlymai ir rekomendacijos. Išvados. Literatūros sąrašas.

Užtikrina tolygų darbo krūvio skyriaus prokurorams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, paskirstymą ir vykdo jo kontrolę;

vizuoja skyriaus prokurorų, vyriausiojo prokuroro, prokuroro padėjėjų parengtus proceso dokumentus ir jų projektus, parengtus atsakymus į prašymus, pareiškimus, skundus, išvadas, kitus raštus, kuriuos pasirašo Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras pavaduotojai);

kontroliuoja, kaip skyriaus prokurorai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vykdo Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro (jo pavaduotojo), skyriaus vyriausiojo prokuroro (jo pavaduotojo) įsakymus, potvarkius, nurodymus ir pavedimus;

gali skyriaus prokurorams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, pavesti atlikti bet kurią užduotį, nustatytą pagal skyriaus kompetenciją ir pareigybės aprašymą;

jeigu sprendžiant skyriaus kompetencijos klausimus prireikia specialiųjų žinių iš kitų teisės sričių, skyriaus vyriausiasis prokuroras G o pavaduotojas) gali prašyti kitų Generalinės prokuratūros padalinių pateikti išvadą;

esant motyvuotam skyriaus prokuroro prašymui pratęsia skundų nagrinėjimo terminus iki 6 mėnesių;

1.11. organizuoja metodinės pagalbos teikimą apygardų prokuratūrų ir Generalinės prokuratūros prokurorams civilinės ir administracinės teisenos srityse;

skyriaus veiklos klausimais bendrauja su Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriumi.

Skyriaus vyriausiojo prokuroro (jo pavaduotojo) žodiniai ir rašytiniai pavedimai darbo organizavimo ir drausmės klausimais yra privalomi visiems skyriaus darbuotojams.

Rengia dokumentus dėl skyriaus prokurorų ir valstybės tarnautojų tarnybos vertinimo, rekomendacijas dėl paskatinimo ar drausminių nuobaudų skyrimo, teikia siūlymus dėl tarnybinių patikrinimų atlikimo.

Teikia siūlymus dėl skyriaus prokurorų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, dalyvavimo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose.

Sudaro skyriaus prokurorų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atostogų grafiką.

Koordinuoja skyriaus bendradarbiavimą su kitais Generalinės prokuratūros padaliniais ir vadovybe, teritorinėmis prokuratūromis, kitomis valstybės institucijomis.

Organizuoja apygardų ir apylinkių prokuratūrų veiklos viešojo intereso gynimo srityje patikrinimus.

Laikinai nesant skyriaus vyriausiojo prokuroro, jo funkcijas vykdo skyriaus vyriausiojo prokuroro pavaduotojas arba Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro įsakymu paskirtas skyriaus prokuroras.

Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro (jo pavaduotojo), skyriaus vyriausiojo prokuroro (jo pavaduotojo) pavedimu vykdo funkcijas, numatytas Kompetencijos nuostatų 16.1-16.8 punktuose.

Teismui atmetus prokuroro ieškinį, pareiškimą, prašymą ar jų reikalavimus patenkinus iš dalies, rengia apeliacinius (atskiruosius) ir kasacinius skundus dėl nepagrįstų ir neteisėtų teismo sprendimų ir nutarčių, dalyvauja juos nagrinėjant, o jeigu teismo sprendimas ar nutartis yra pagrįsti ir teisėti, rengia argumentuotą išvadą neskusti teismo sprendimo (nutarties) ir apie tokio sprendimo priėmimą informuoja skyriaus vyriausiąjį prokurorą (jo pavaduotoją). Jeigu tokia išvada rašoma dėl teismo sprendimo, priimto byloje dėl žalos, atsiradusios dėl neteisėtų ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokurorų ar teismo veiksmų, atlyginimo, arba dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro prašymo atnaujinti procesą civilinėje byloje, prieš pateikiant tvirtinti Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui, ji turi būti suderinta su skyriaus vyriausiuoju prokuroru (jo pavaduotoju).

Prokurorai Vykdo pavestas užduotis, numatytas Prioritetinių veiklos sričių įgyvendinimo priemonių plane, skyriaus veiklos plane ar bet kuriame prokuratūros veiklos plane. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro (jo pavaduotojo) ar skyriaus vyriausiojo prokuroro (jo pavaduotojo) pavedimu pagal skyriaus kompetenciją jiems ar kitiems padaliniams rengia rašytines ar teikia žodines teisines išvadas. Prokurorai teikia pasiūlymus skyriaus vyriausiajam prokurorui (jo pavaduotojui) dėl skyriaus veiklos ar kitais skyriaus kompetencijos klausimais. Pagal skyriaus vyriausiojo prokuroro (jo pavaduotojo) sudarytą grafiką Generalinės prokuratūros Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriaus siuntimu priima ir žodžiu konsultuoja pareiškėjus. Kiekvienas iš prokurorų vykdo savo darbo apskaitą, organizuoja duomenų pateikimą į Informacinę prokuratūros sistemą (IPS).

Taigi, kiekvienas skyriaus prokuroras, besispecializuojantys atskirų teisinių santykių srityse, atsako už prokuroro veiklos praktikos, taip pat teismų praktikos šioje veiklos srityje kaupimą, apibendrinimų atlikimą, metodinės pagalbos teikimą.

2. Generalinės prokuratūros prokuroras Generalinės prokuratūros departamento, skyriaus vyriausiojo prokuroro (jo pavaduotojo) pavedimu:

2. Apygardos prokuratūros specializuoto skyriaus vyriausiasis prokuroras (jo pavaduotojas):

3. Apygardos prokuratūros specializuoto skyriaus prokuroras apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro (jo pavaduotojo), specializuoto skyriaus vyriausiojo prokuroro (jo pavaduotojo) pavedimu:

Skyriaus vadovas yra skyriaus vedėjas, tiesiogiai pavaldus Generalinės prokuratūros kancleriui ir jam atsiskaito.

tolygiai paskirstyti užduotis vertėjams, nustatyti vykdymo terminus atsižvelgiant į teksto sudėtingumą ir apimtis (paprastai verčiant raštu vienam vertėjui vidutiniškai per vieną darbo dieną 4 mašinraščio puslapius po 1680 kompiuterinių ženklų), kontroliuoti jų vykdymą ir apskaitą, užtikrinti darbo drausmę;

  • Microsoft Word 53 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 33 puslapiai (6726 žodžiai)
  • Universitetas
  • Nijolė
  • Prokuroras
    10 - 9 balsai (-ų)
Prokuroras. (2015 m. Gegužės 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/prokuroras.html Peržiūrėta 2019 m. Gegužės 21 d. 07:29
×
Nesuprantate kaip atlikti užduotį? Klauskite eksperto!