Ilgalaikis planas

300 įrašai
1 klasės ilgalaikis planas
2015 2016. ilgalaikiai planai ilgalaikis planas. Tradiciniai ir aktyvieji mokymo metodai. Marcelionienė „ Šaltinėlis “ vadovėlis ir pratybų sąsiuviniai 1 klasei. Vertinimo ir įsivertinimo sistema , principai , nuostatos , konvertavimo ...
Pedagogikos planai, Planas, 20 puslapių
2016 02 18
Muzikos 9 klasės ilgalaikis planas
Valandų skaičius metams. Veiklos sritys Kompetencija Nuostatos Gebėjimai Bendrosios programos Dainavimas. Muzikos klausymasis apibūdinimas ir vertinimas. Muzika socialinėje kultūrinėje aplinkoje. Muzikos klausymasis. Išraiškos elementai. ...
Muzikos planai, Planas, 13 puslapių
2015 09 07
Dailė ilgalaikis planas
ILGALAIKIS PLANAS 11-12 klasėms (pavyzdys). Dalykas DAILĖ. Bendrasis kursas. Mokymosi turinio ir mokinių pasiekimų planas. Bendrasis kursas. Mokymosi ciklas. Mokymo(si) tikslai. Mokinių pasiekimai. Pastabos. Tradicinės dailės ir ...
Dailės planai, Planas, 6 puslapiai
2014 02 04
Biologijos ilgalaikis planas 10 klasei
Ilgalaikis planas 10 klasei. Viena pamoka per savaitę, 35 pamokos per metus. Klasių charakteristika. Mokymosi priemonės. Tikslas. Uždaviniai. Ugdymo turinys. Įvadinė pamoka. Evoliucija. Gyvybės egzistencijos lygmenys. Organizmų gyvybinės ...
Biologijos planai, Planas, 5 puslapiai
2016 08 02
Matematikos(bendrojo kurso) ilgalaikis planas 11-12 klasėms
Matematikos(bendrojo kurso) ilgalaikis planas. Bendra informacija. TIKSLAS Sudaryti galimybę mokiniams plėtoti matematinę kompetenciją pagal savo poreikius, polinkius ir galimybes. Pagrindiniai mokymo ir mokymosi uždaviniai. Vertinimas. Mokymo ...
Matematikos planai, Planas, 9 puslapiai
2014 11 17
II gimnazijos klasės fizikos kurso ilgalaikis planas
Nr DATA § Pamokos tema pamokų skaičius Mokinių pasiekimai Integracija. Įvadas 3 val. Elektromagnetinė indukcija. Kintamoji elektros srovė 10 val.
Fizikos planai, Planas, 7 puslapiai
2015 10 07
Ilgalaikis planas 11 klasės išplėstiniam kursui
Ilgalaikis planas 11 klasės išplėstiniam kursui. Dalykas. Klasė. Valandų skaičius. Priemonės. Tikslas. Vertinimas. Etapo (ciklo) pavadinimas /Tema. Gebėjimai. Valandos (nuo - ikiIntegracija. Vertinimas. Pastabos.
Biologijos planai, Planas, 8 puslapiai
2015 01 19
Lietuvių kalbos ilgalaikis planas 8 klasei
Ilgalaikis planas 8 klasei. Projektas dalykas. Pamokų skaičius. Laukiami rezultatai. Pasirinktas epas ( pvz. Kalevala. Mickevičius. Gražina. Krėvė. Skerdžius. Biliūnas. Laimės žiburys. Boruta. Baltaragio malūnas. Radzevičius. Žmogus ...
Pedagogikos planai, Planas, 4 puslapiai
2015 10 12
Chemijos ilgalaikis planas
Chemijos ilgalaikis planas. Gamtos ir socialiniai mokslai. Technologijos , gamtos ir socialiniai mokslai. Biologija  /  sveika gyvensena. Bendroji ir neorganinė chemija. Chemija 11 klasei. Atomo sandara ir cheminis ryšys. Chemijos ...
Chemijos planai, Planas, 21 puslapis
2016 11 29
Lietuvių kalbos ilgalaikis planas
Lietuvių kalbos ilgalaikis planas. Etapo uždaviniai, laukiami rezultatai. Vertinimas. Pastabos. Įvadas. Lietuvių literatūros modernėjimas. Autobiografinis romanas. Žmogus istorijoje. Simbolizmas. Psichologinis realistinis romanas. Gyvenimo ...
Lietuvių planai, Planas, 12 puslapių
2014 02 17
Ilgalaikis planas ketvirtai klasei
Bendrieji ugdymo uždaviniai. Darbo sėkmės kriterijai. Mokymo ir mokymosi pasiekimai. Dalykas Veiklos sritis Pasiekimai nuostatos , gebėjimai , žinios ir supratimas Dorinis ugdymas etika. Ugdysis vertybines nuostatas. Dailė ir technologijos. ...
Pedagogikos planai, Planas, 17 puslapių
2017 05 24
Istorijos ilgalaikis planas
Istorijos ilgalaikis planas 11 (iii gimnazijos klase) klasei. Komentaras. Ilgalaikis planas mokant išplėstiniu kursu. Mokymosi uždaviniai. Pamokų skaičius. Priemonės. Vertinimas. Mokymo ir mokymosi turinys. Iš vidurinio ugdymo bendrųjų ...
Istorijos planai, Planas, 17 puslapių
2014 03 17
Metamatikos ilgalaikis planas
Ilgalaikis planas. Bendroji informacija. Mokymo ir mokymosi priemonės. Pagrindiniai metų mokymo ir mokymosi uždaviniai. Žinios ir supratimas. Matematinis komunikavimas. Matematinis mąstymas. Problemų sprendimas. Mokėjimas mokytis matematikos ...
Matematikos planai, Planas, 5 puslapiai
2014 08 05
Biologijos pamokos ilgalaikis planas 7 klasei
Šiaulių normundo valterio jaunimo mokykla. Pamokų skaičius Laikotarpis Priemonės. Pamokų skaičius 5 pamokos. Temos Data Mokinių gebėjimai Integracija. Žinių ir gebėjimų patikra. Skyrius Organizmų mityba. Pamokų skaičius 6 pamokos. ...
Biologijos planai, Planas, 9 puslapiai
2019 11 02
Muzikos ilgalaikis planas 10 kl.
Muzikos ilgalaikis planas 10 kl. Tikslas. Bendroji informacija. Mokymo ir mokymosi priemonės. Klasės charakterstika 5 mokiniai – 2 mergaitės, 3 berniukai. Vertinimas. Bendrieji gebėjimai. Pagrindiniai metų mokymo ir mokymosi uždaviniai. ...
Muzikos programos, Programa, 2 puslapiai
2018 09 24
Pradinio ugdymo ilgalaikis planas: streso valdymas
Klasė 1C. Dalykas Pamokų skaičius Tikslas Uždaviniai Priemonės Vertinimas Integracija Klasės situacija klasėje mokosi 19 vaikų, iš kurių 9 mergaitės ir 10 berniukų. Plano struktūros pagrindimas planas parengtas laikantis ...
Pedagogikos planai, Planas, 4 puslapiai
2018 06 15
Lietuvių kalba ilgalaikis planas
Teminis (ilgalaikis) planas. Projektas. Tikslas. Sudaryti prielaidas mokiniams ugdytis komunikavimo ir kultūrinę kompetencijas, būtinas kiekvieno žmogaus visaverčiam asmeniniam gyvenimui, sėkmingai mokymosi, visuomeninei ir būsimai profesinei ...
Lietuvių planai, Planas, 10 puslapių
2014 02 17
Dalyba ilgalaikis planas
Ilgalaikis sąvokos formavimo planas. Dalyba. Mokinių pasiekimai. Nuostatos. Gebėjimai. Žinios ir supratimas. Bendrosios programos. -6 klasė. Pamokos tema. Mokymosi tikslai. Bendrosios programos. -8 klasė. Mokinių pasiekimai. Nuostatos. ...
Matematikos planai, Planas, 4 puslapiai
2016 08 04
Ilgalaikis muzikos planas
Ilgalaikis 10 kl. Muzikos planas. Muzikos ilgalaikis planas. Dalykas MUZIKA. Muzikos bendroji programa 9-10 klasių koncentrui – mokinių pasiekimai. Ilgalaikis veiklų planas.
Muzikos planai, Planas, 12 puslapių
2015 09 07
Ilgalaikis matematikos mokymo 3 klasėje planas
8( 2 atsiliepimai )
Mokymo ir mokymosi priemonės. Vadovėlio temos. Mokinių gebėjimai.
Pedagogikos planai, Planas, 4 puslapiai
2015 04 13
Ilgalaikis (metų) planas 10 klasei
Ilgalaikis (metų) planas 10 klasei. Mokymo uždaviniai. • Skatinti svarstyti savasties ir tapatybės klausimus, kelti saviugdos tikslus. • Mokyti jautrumo kitam žodžiu, jausmu, pagalba. • Svarstyti ir suprasti demokratinės visuomenės ...
Filologijos planai, Planas, 2 puslapiai
2014 03 22
Geografijos mokymo planas 9 - 10 klasei
Ilgalaikis metų planas Valandų skaičius Pasiekimas Tematika Orientacinė Integraciniai ryšiai Galima veikla. Tikslai ir uždaviniai. Ilgalaikis metų planas Valandų skaičius Pasiekimas Tematika.
Geografijos planai, Planas, 9 puslapiai
2017 10 01
Ilgalaikis visų pamokų planas antrai klasei
Ilgalaikis planas. Pagrindiniai metų mokymo ir mokymosi uždaviniai. Mokymo ir mokymosi priemonės. Dalykas Veiklos sritis Pasiekimai nuostatos , gebėjimai , žinios ir supratimas Integracija Dorinis ugdymas etika. Ugdysis vertybines nuostatas. ...
Pedagogikos planai, Planas, 10 puslapių
2018 08 27
Pilietiškumo pagrindų ilgalaikis pamokų planas
Ilgalaikis metų planas. Pamokų skaičius min. Žiniasklaida ir demokratija. Informacinė ir žinių visuomenė. Kaip veikia mokyklos ir vietos bendruo menė. Lietuvos nacionalinis saugumas. Grėsmės demokrati nei valstybei. Demokratijos ...
Pilietiškumo planai, Planas, 5 puslapiai
2017 03 21
Ilgalaikis geografijos mokymo planas 8kl.
Vilniaus pagrindinė mokykla. Ilgalaikis teminis planas Mokyklos veiklos prioritetai ir uždaviniai. Gerinti ugdymo ir mokymosi kokybę. Kurti palankų mokyklos mikroklimatą ir puoselėti bendruomenės santykius. Tikslai ir uždaviniai. Mokymo ...
Pedagogikos planai, Planas, 6 puslapiai
2019 01 06
Metodinė medžiaga ekonomika
Įvadas. Dalyko vieta ugdant kompetencijas. Planavimas. Ilgalaikis planas (a). Ilgalaikis planas (b). Trumpalaikis planas (a). Ekonomikos trumpalaikis planas 9 klasei (b). Proceso organizavimas. pamokų planų iliustracijos. Tema išteklių ir ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 115 puslapių
2014 06 26
Ilgalaikiai planai
Situacijos apibūdinimas. Mokymo ir mokymosi turinys. Temos/potemės pagal BP. Ugdytinos nuostatos. Mokymasis mokytis. Ugdymo turinio išdėstymas. Pagrindinės ir papildomos mokomosios priemonės. Vertinimas. Užsienio kalbos (prancūzų) ...
Pedagogikos planai, Planas, 19 puslapių
2016 07 31
Dailes Ilgalaikis teminis planas
išauginti vertybines nuostatas, išmokyti gebėti naudotis nesudėtingomis technologijomis, išmokyti ieškoti sprendimų technologiniame procese, kurti ir taikyti savo kūrinius buityje.Siekiama, kad moksleiviai išsiugdytų gebėjimą ...
Dailės planai, Planas, 31 puslapis
2016 10 20
Ilgalaikis ugdomosios veiklos planas
Ilgalaikis ugdomosios veiklos 20120 2021 metų planas 2 - 3 metų vaikų grupė „ viščiukai “ vaikų grupės aprašymas. Rugsėjo mėnesio planas ankstyvasis amžius 3. siūloma tema. Pirmieji žingsneliai į darželį. Sveikatos saugojimo ...
Pedagogikos planai, Planas, 27 puslapiai
2020 09 21
Lietuvių kalbos ilgalaikis metų planas
Lietuvių kalbos ilgalaikis metų planas. Mokinių skaičius mokinių. Bendrieji ugdymo uždaviniai Klausymas sakytinio teksto suvokimas. Kalbėjimas sakytinio teksto kūrimas. Skaitymas rašytinio teksto suvokimas. Rašymas rašytinio teksto ...
Pedagogikos planai, Planas, 9 puslapiai
2017 01 06
Ilgalaikis turtas praktikos ataskaita
Įvadas. X, Uab charakteristika. X, Uab organizacinė struktūra. X, Uab apskaitos politika. X, Uab veiklos rezultatai. X, Uab ilgalaikio turto apskaita. X, Uab Ilgalaikis materialusis turtas. X, Uab Ilgalaikis nematerialusis turtas. X, Uab ...
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2015 04 28
Baldai verslo planas
Prekybos įmonės steigimo verslo planas. Individualios įmonės „lapės baldai“ verslo planas. Įvadas. Įvadas į verslo planavimą. Įmonių rūšys. Verslo plano santrauka. Idėja ir verslo plano aprašymas. Įmonės misija, vizija. Įmonės ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 44 puslapiai
2013 02 15
Ugdymo turinio planavimas
Kaip mokytojui planuoti darbą? Planavimas – tai. Kaip planuoti? Nuo ko pradėti? Planuojant mokymosi veiklą reikia atsižvelgti į mokinių. Planavimas. Tikslų niekada nepasieksime, jeigu labai aiškiai neįsivaizduosime, kokie jie yra ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 71 puslapis
2014 05 20
Elektros instaliacijos elektrinių grindų šildymo sistemos montavimas verslo planas
Įvadas. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Paslaugos aprašymas. Firmos charakteristika. Verslo formos parinkimas. Vieta, kur įsikūrusi firma, aprašymas. Rinka. Rinkos tyrimas. Analitinė dalis. ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 14 puslapių
2017 10 05
Sąskaitų planas
Pavyzdinis saskaitu planas. Sąskaitų plano pavyzdys. Nematerialusis turtas. Materialusis turtas. Mašinos ir įrenginiai. Transporto priemonės. Kita įranga. Statomas ar rekonstruojamas ilgalaikis materialusis turtas. Kitas materialusis turtas. ...
Finansų planai, Planas, 9 puslapiai
2013 05 15
Baldų gamyba verslo planas
9( 4 atsiliepimai )
Projekto santrauka. Projekto poreikis. Projekto pagrindimas. Konkurencinė aplinka. Projekto igyvendinimo prielaidos. Įmonės juridinė forma. Rinkodara. Produkto aprašymas. Vartotojai. Rinkodaros strategija. Gamyba. Projekto įgyvendinimo vieta. ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 35 puslapiai
2016 07 28
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo