Biologinių atliekų kompostavimo irenginių diegimas prekybos centruose


Įvadas. Biologinių atliekų susidarymas ir tvarkymas. Biologinių atliekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai. Biologinių atliekų susidarymas maisto pramonės įmonėse. Biologinių atliekų tvarkymo reikalavimai prekybos centrams. Prekybos centruose susidarančių biologinių atliekų kiekiai. Biologinių atliekų, susidarančių maisto pramonės įmonėse, tvarkymas. Biologinių atliekų kompostavimas. Biologinių atliekų kompostavimo aplinkosauginiai reikalavimai. Biologinių atliekų kompostavimo technologijos. Pagrindinės kompostavimo proceso sąlygos. Prekybos centrams siūlomi kompostavimo įrenginiai. Projektuojamo kompostavimo įrenginio veikimo principas. Komposto, gauto kompostuojant įrenginyje, panaudojimo galimybės. Techniniai – aplinkosauginiai skaičiavimai. Projektuojamo kompostavimo įrenginio talpos parinkimas. Elektrinių šildymo tenų galingumo skaičiavimas. Kompostuojamų ingredientų proporcinių kiekių apskaičiavimai. Į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekio skaičiavimai. Ekonominė dalis. Mokesčių uţ aplinkos oro taršą iš mobilių taršos šaltinių skaičiavimas. Projektuojamo įrenginio atsipirkimo laiko skaičiavimas. Įrenginio atsipirkimo laiko skaičiavimas gavus Europos Sąjungos paramą. Vadybinė dalis. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos (AAVS) įdiegimas. UAB „Maxima grupė“ valdymas. Atliekų aplinkosauginio poveikio analizė. Įmonės aplinkosauginė strategija. Darbuotojų sauga ir sveikata. Pagrindinės darbų saugos ir darbuotojų sveikatos sąvokos. Pagrindiniai darbų saugos ir darbuotojų sveikatos norminiai teisės aktai. Biologinių atliekų kompostavimo įrenginių diegimas prekybos centruose. Laurynas Rėklaitis, 2011 Įmonėje įdiegta darbuotojų saugos ir sveikatos sistema. Įmonės darbuotojų darbo sąlygų veiksniai ir būklės duomenys. Nelaimingų atsitikimų darbe rodiklių skaičiavimas. Fizinio dinaminio krūvio skaičiavimas. Įrenginių keliamo triukšmo lygio skaičiavimas. Gaisrinė sauga. Ţmonių evakuacijos iš pastatų trukmės skaičiavimas. Literatūros sąrašas.

Prekybos centruose susidaro daug neapskaičiuotų biologinių atliekų ir nekontroliuojama, kaip tos atliekos sutvarkomos. Daug biologinių atliekų šalinama sąvartynuose, o tai draudţia Lietuvos Respublikos įstatymai. Biologinės atliekos, veikiamos mikroorganizmų, suyra išsiskiriant metanui, anglies dvideginiui, sieros vandeniliui, merkaptanams ir kt., kurie sukelia nemalonius kvapus ir teršia atmosferą sukeldami šiltnamio efektą. Sąvartynuose susidaręs filtratas teršia vandenį ir dirvoţemį. Vienas iš biologinių atliekų tvarkymo būdų – kompostavimas bei gauto produkto (komposto) panaudojimas. Kompostas iš dalies gali pakeisti mėšlą ir kitas organines trąšas. Kompostas palengvina molingų dirvų struktūrą ir pagerina oro laidumą, o smėlingose – sulaiko drėgmę, atstato nualintas dirvas. Komposto sugebėjimas atstatyti dirvos struktūrą yra daug labiau vertinamas uţ trąšos savybes. Kompostavimo metu gauta masė gali būti naudojama kaip biokuras ar mulčias.

Darbo aktualumas

Prekybos centruose susidaro biologinės atliekos, kurias vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, privaloma atskirti ir nemaišyti su kitomis atliekomis bei perdirbti (kompostuoti, gaminti biodujas) ar kitaip naudoti.

Darbo tikslas

Įvertinus biologinių atliekų susidarymą prekybos centruose bei išanalizavus šių atliekų apdorojimo būdus, suprojektuoti biologinių atliekų kompostavimo įrenginį vienam iš "Maxima" prekybos centrų.

Darbo uţdaviniai

1. Įvertinti prekybos centruose "Maxima" susidarančių biologinių atliekų kiekius.

2. Išnagrinėti kompostavimo technologijas ir įrenginius.

3. Vienam iš "Maxima" prekybos centrui, esančiame Mindaugo g. 11, Vilniuje, suprojektuoti tinkamiausią kompostavimo technologiją bei įrenginį.

4. Nustatyti kompostuojamų ingredientų proporcijas, uţtikrinant tinkamas kompostavimui sąlygas bei apskaičiuoti į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekius.

5. Ekonominiais skaičiavimais nustatyti kompostavimo įrenginio atsipirkimo laiką.

6. Įvertinti planuojamo gauti komposto kokybę bei panaudojimo galimybes.

7. Pasiūlyti prekybos centrams vadybinius sprendimus, susijusius su atliekomis.

8. Įvertinti kenksmingus ir pavojingus veiksnius darbo vietoje, nustatyti darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos pagrindinius rodiklius.

Praktinė vertė

Šiame darbe išanalizuotos atliekų kompostavimo technologijos. Prekybos centrui suprojektuotas biologinių atliekų kompostavimo įrenginys. Šiuo įrenginiu kompostuojant biologines atliekas, gaunamas I klasės kompostas. Šiuo pavyzdţiu galės pasinaudoti ir kiti prekybos centrai.

  • Aplinka Bakalauro darbas
  • Adobe PDF 1593 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 106 puslapiai
  • Andrius
  • Biologinių atliekų kompostavimo irenginių diegimas prekybos centruose
    10 - 7 balsai (-ų)
Biologinių atliekų kompostavimo irenginių diegimas prekybos centruose. (2015 m. Birželio 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/biologiniu-atlieku-kompostavimo-irenginiu-diegimas-prekybos-centruose.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 06:27
×