Kraštotvarkos katedros metodiniai nurodymai baigiamajam darbui rengti


Girionys. Šakos Žemės administravimas Teritorijų tvarkymas. ŠakosNekilnojamojo turto kadastras. Baigiamojo darbo rengimo bendrieji reikalavimai. Baigiamojo darbo tikslas. Praktinius. Perkeliamuosius. Baigiamojo darbo struktūrinių dalių reikalavimai. Įvade turėtų būti atsakyta į šiuos klausimus. Literatūros apžvalga. teorinė dalis (literatūros apžvalga) turi sudaryti apie 30 proc. Atminkite, baigiamojo darbo teorinės dalies negali sudaryti vadovėlių medžiagos. Baigiamojo darbo rengimas ir pristatymas ginti. Temos pavadinimas arba tematika gali būti keičiama atsižvelgiant į baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimo vietą ir darbo pobūdį. Leidimas ginti darbą įteisinamas kolegijos direktoriaus įsakymu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki kvalifikavimo komisijos posėdžio datos. Baigiamojo darbo gynimas. Baigiamasis darbas vertinimas pagal šiuos kriterijus. Baigiamojo darbo vertinimo dešimtbalėje sistemoje kriterijai. Baigiamojo darbo įforminimas 2. 1. tekstinė dalis. Pagrindinės lentelių sudarymo taisyklės. Baigiamąjame drabe turi būti naudotos mokslinės literatūros pavadinimų ne mažiau 7, iš jų ne mažiau 2 – užsienio kalbomis. Grafinė dalis. Akademinė etika ir plagiato prevencija. Informaciniai šaltiniai. Baigiamojo darbo pavadinimas. Recenzentas. Jurbarko rajono rutkiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas. Baigiamojo darbo duomenys. Priedas. Knygos žymimos. Dviejų autorių knyga. Trijų autorių knyga. Kolektyvinio autoriaus knyga (arba autorius nenurodytas). Disertacijos, magistro darbai. Statistinės informacijos šaltiniai. Straipsniai žymimi. Straipsnis iš mokslo darbų. Įstatymai, kiti teisės aktai. Reglamentai. Elektroniniai dokumentai. Elektroninės knygos, duomenų bazės, kompiuterių programos. Straipsniai iš elektroninių knygų, duomenų bazių, kompiuterių programų. Priedas. Anotacija. Baigiamojo darbo vadovo pastebėjimai ir argumentai. R e c e n z i j a. Priedas.


Pirmajame skyriuje pateikti Antrajame skyriuje nurodomi baigiamojo darbo apipavidalinimo reikalavimai. Taip pat pateikiami priedai.

Turėti pagrindinių praktikoje svarbių studijų programą atitinkančios inžinerijos krypties žinių.

Suprasti projektavimo metodikas ir gebėti jas taikyti. Gebėti atlikti taikomuosius tyrimus:

Parengti aukštąjį profesinį išsilavinimą turinčius Žemėtvarkos, Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų inžinierius, gebančius apibendrinti teorines ir praktines žinias, pritaikyti jas konkrečių techninių ir gamybinių užduočių sprendimui; gebančius darbą atlikti savarankiškai, įsisavinti projektavimo, tyrimo ir eksperimentavimo metodikas, reikalingas vykdant diplominio projekto užduotį; gebančius atlikti literatūros ir kitų informacijos šaltinių apžvalgą ir analizę, susijusią su diplominio projekto tema; suprojektuoti, išanalizuoti pasirinktą objektą, susijusį su pasirinkta specialybe; gebančius įrodyti techninių sprendimų efektyvumą, užtikrinant darbų saugos, aplinkosaugos ir kitus reikalavimus.

Sudaryti sąlygas ir demokratinę aplinką formuotis laisvoms ir atsakingoms asmenybėms, nuolat siekiančioms profesinės kompetencijos.

Baigiamajame darbe, studijuojantis asmuo turi pademonstruoti įgytus gebėjimus ne mažiau kaip iš dviejų trečdalių studijų programoje numatytų veiklos sričių.

Baigiamojo darbo tikslas – leisti studentui įrodyti, kad jis yra įgijęs profesines kompetencijas, nustatytas studijų programoje.

Baigiamojo darbo apimtis – nuo 35 iki 50 puslapių be priedų.

anotacija lietuvių kalba. Anotacijoje pateikiama: baigiamojo darbo pavadinimas, baigiamojo darbo autorius, baigiamojo darbo tyrimo problema, tikslas, pagrindiniai uždaviniai, baigiamojo darbo tikslams pasiekti naudojama tiriamojo darbo metodika, gauti svarbiausi rezultatai ir išvados, data bei darbo autoriaus parašas. Skaitytojas iš santraukos turi suvokti darbo esmę. Ši darbo dalis turi būti apytikriai 2/3 puslapio. Santraukos pabaigoje užrašomi ne daugiau kaip penki darbo esmę nusakantys prasminiai žodžiai. (žr. 5 priedą);

anotacija anglų kalba. Anotacijoje pateikiama analogiškai lietiviškai, tik išversta į anglų kalbą;

Empiriniai duomenys turi būti apdoroti matematinės statistikos metodais, pvz.: sudarant intervalines, santykių skales; išreikšti procentiniu santykiu; parengiant statistikos lenteles, nustačius atskirų duomenų koreliacinius ryšius ir pan.

literatūros apžvalga. baigiamojo darbo apimties (10-12 p.).

Konkretūs praktiniai geodeziniai, kartografiniai, fotogrametriniai, geoinformacinių sistemų, nekilnojamojo turto vertinimo ir kiti, atitinkantys kompetencijas, darbai, tyrimai, stebėjimai, skaičiavimai.

Temos pavadinimas arba tematika gali būti keičiama atsižvelgiant į baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimo vietą ir darbo pobūdį. Galutinė suformuota baigiamojo darbo tema pateikiama katedros vedėjui ne vėliau kaip iki kovo 1 d. ir apsvarstoma katedros posėdyje per 25 darbo dienas.

Leidimas ginti darbą įteisinamas kolegijos direktoriaus įsakymu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki kvalifikavimo komisijos posėdžio datos.

Valstybinės kvalifikavimo komisijos (KK) posėdžiai yra vieši. Gynimas vyksta specialiai paskirtoje auditorijoje.

Diplomanto brėžiniai ir plakatai prisegami prie skydų tokia tvarka, kokia jie bus minimi diplomanto pranešime. Brėžiniai gali būti demonstruojami ir techninėmis vaizdo priemonėmis, pvz., grafoprojektoriumi, multimedijos projektoriumi.

  • Microsoft Word 103 KB
  • 2019 m.
  • Lietuvių
  • 38 puslapiai (7692 žodžiai)
  • Kolegija
  • Dovydas
  • Kraštotvarkos katedros metodiniai nurodymai baigiamajam darbui rengti
    10 - 1 balsai (-ų)
Kraštotvarkos katedros metodiniai nurodymai baigiamajam darbui rengti. (2019 m. Gegužės 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/krastotvarkos-katedros-metodiniai-nurodymai-baigiamajam-darbui-rengti.html Peržiūrėta 2020 m. Liepos 05 d. 17:17
×
125 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo